Aydınlatma Metni’nin Amacı

Tunçel Turizm İthalat İhracat ve Ticaret Ltd. Şti.  (“Organizatör”) kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Organizatör, işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından kişisel verileri işlenen kişilere (“İlgili Kişiler”) karşı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktadır. Bu bağlamda Organizatör, KVKK’nın öngördüğü ilkeler ışığında kişisel verilerinizin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, kişisel verileri işlenen kişinin (“İlgili Kişi”) aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanması hususunda büyük bir özenle hareket etmektedir. İşbu Aydınlatma Metni ile amaçlanan KVKK uyarınca verilerinizin işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

Organizatör’ün İşlediği Veriler

Organizatör’ün müşterilerine ait işlediği kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe işbu Aydınlatma Metni içerisinde geçen “kişisel veri” ifadesi aşağıda sıralanmış olan bilgileri kapsayacaktır.

·         Kimlik Bilgisi (ad ve soyad bilgilerinden ibarettir)

·         İletişim Bilgisi (e-mail, adres, sabit telefon ve cep telefonu bilgilerinden ibarettir)

·         Mesleki Deneyim Bilgisi (meslek grubu ve görev/unvan bilgilerinden ibarettir)

·         Risk Yönetimi Bilgisi (IP adresinden ibarettir)

·         İşlem Güvenliği Bilgisi (şifre ve parola bilgilerinden ibarettir)

Organizatör’ün çevrimiçi ziyaretçilerine ait işlediği kişisel veriler ise ziyaretçilerinin IP adresinden ibarettir.

 

 

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

- Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi,  kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak, sözleşmelerin ifasını gerçekleştirmek,

- Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

- Bilgi işlem gereksinimleri, destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

- Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/ profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,

- Müşteri ve katılımcı memnuniyetinin ölçümlenmesi, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak,  ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

- Resmî kurumlarca ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,  bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak  tabi olduğumuz yasal yükümlülükleri ifa etmek,

- Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla; yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek, etkinlik kapsamında gerçekleşen toplantılara ve aktivitelere katılımın ölçülmesi ve raporlanması amacıyla,

- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,bilgileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

-Etkinliğin katılımcılarına ilişkin veri tabanlarının oluşturulması, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak amacıyla,

 

-Yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek amacıyla,

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

 

Organizatör, kişisel verilerinizi yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak 3. kişilere aktarmaktadır.

 

Organizatör, kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı iş ortaklıklarına ya da iştiraklerine, destek hizmeti verilen veya destek hizmeti alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere, ilgili organizasyonda sponsorlukta bulunan firmalara, veri işleme faaliyetlerinde bize destek sunan hizmet sunucularına, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ticari faaliyetlerinin denetimi amacıyla ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş kamu kurum ve kuruluşlarına, tanıtım ve reklam yapılabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısına KVKK’da öngörülmüş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Organizatör tarafından verilen hizmet veya ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, web sitesi ziyaretleri ve web sitesi üzerinden yapılmış olan başvurular, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, tüm mobil uygulamalarımız, SMS kanalları, sosyal medya mecraları, müşteri görüşmeleri, anketler ve fuar alanı vb. yerlerde doldurulan bilgi formları üzerinden sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

Organizatör, müşterilerinin kişisel verilerini sözleşmenin kurulması ve ifası için doğrudan doğruya gerekli olduğundan KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının c. bendi uyarınca ve Organizatör’in meşru menfaatleri doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının f. bendi uyarınca işlemektedir. Ancak KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrası altında düzenlenmiş olan “kanunda açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hallerinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca İlgili Kişi,

·         Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup, imzalayarak şirketimize ücretsiz olarak iletebilirsiniz:

(1) http://www.brosgroup.net/kvkk_form  adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “Esentepe Mah. Sağlam Fikir Sok. Esen Palas Apt. A Blok No:2 D:9 Esentepe / Şişli / İstanbul” adresine iletilmesi

(2) http://www.brosgroup.net/kvkk_form  adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun info@brosgroup.net adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi

Söz konusu talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Organizatör’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ETK MUVAFAKATNAME

 

 

İşbu tarih itibariyle Tunçel Turizm İthalat İhracat ve Ticaret Ltd. Şti. (“Organizatör”)  ile kişisel verilerimi paylaşmış bulunmaktayım.

 

İşbu muvafakatname, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerek her türlü satınalma işlemleri ve uygulamaları ile akdi-kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için Organizatör tarafından tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, belirttiğim iletişim adres bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde yukarıda belirtilenler ve ortakları-iş ortakları, tedarikçileri, servis sağlayıcıları, halefleri vesosyal medya ile online reklam ağları işletmeleri de dahil olmak üzere belirleyecekleri (yurt içindeki-dışındaki) üçüncü kişiler tarafından yasal azami süre aşılmamak üzere öngörülecek süre için yurt içinde ve dışında fiziki-manyetik ortamlarda kaydedilip saklanacağı, kullanılacağı, güncelleneceği, sınıflandırılacağı, aktarılacağı-paylaşılacağı ve otomatikolan/olmayan yöntemler ile temin olunarak kanunlarda belirtilen diğer suretlerle işleneceği, istediğim her zaman iletişim tercihlerimideğiştirebileceğim veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mailmesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğim(kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) vediğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sözleşmem ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil sözleşmedekiher türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım saklı kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme,tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, ek hizmet bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Organizatör tarafından kanunlara uygun şekilde SMS/kısamesaj, otomatik arama, telefonla arama, sosyal medya ile online reklam ağları,e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğeri letiler gönderilmesine ilişkin açık rızamı içermektedir.

 

 

 

Yukarıda söz edilen mevzuata ilişkin açık rızamı işbu muvafakatname kapsamında hiçbirbaskı altında kalmadan hür irademle verdiğimi beyan ederim.

 

 

 

NOTICE FOR PERSONAL DATA PROCESSING

As Tunçel Turizm İthalat İhracat ve Ticaret Ltd. Şti.  (“Organizor”) we serve as Data Controller under the Personal Data Protection Law No.6698 (“Personal Data Protection Law”). We submit the following details on personal data processing and protection to you for information and approval to perform the clarification obligation of our company under article 10 of the Personal Data Protection Law. 

 

Purpose of Processing and Transferring the Personal Data 

We process your personal data electronically through the internet pages for which the Online Congress registrations are made. This personal data is transferred to the information technology companies, congress sponsors and suppliers that provide services for Online Congress and Webinar system in electronic platform and to use them in communication, marketing, advertising, promotion and notification activities.

 

Personal Data Collection Method and Legal Reason

Personal data are collected, used, recorded and processed within the framework of the principle of proportionality and limited to the above-mentioned legitimate purpose, in accordance with the law and honesty rules, as a rule, by informing the data subjects in a clear and understandable manner and obtaining their express consent if necessary.

Your personal data is processed within the framework of the following legal reasons under Article 5/2 of the Personal Data Protection Law and shared with the persons and institutions mentioned above:

- Personal data on the parties to the contract must be processed, provided that it is directly related to the establishment or performance of a contract.

- The data controller must perform his legal obligation.

- It is mandatory to process data for the establishment, use or protection of a right.

 

Your personal data will be stored for the storage periods specified in the applicable legislation or for the period required by the processing purposes mentioned above, and will then be erased, destroyed or made anonym in accordance with the Personal Data Protection Law.

 

Pursuant to article 11 of the Personal Data Protection Law, You are entitled to contact Tunçel Turizm İthalat İhracat ve Ticaret Ltd. Şti.  to obtain information about your personal data. You can reach detailed information about your personal data as well as Information Application Form at http://www.brosgroup.net/kvkk_form   

 

Data Controller:

Tunçel Turizm İthalat İhracat ve Ticaret Ltd. Şti

Esentepe Mah. Sağlam Fikir Sok. Esen Palas Apt. A Blok No: 2 D: 9 Esentepe / Şişli / İstanbul

0212 296 66 70